درس اخلاق و سبک زندگی، تنها با کتاب و بیان منتقل نمی‌شود،

بلکه نیازمند رفتار صادقانهٔ اخلاقی ا ست