عفت یک حالت نفسانی است

که بروز و ثمره آن در پوشش مناسب زن و مرد دیده می‌شو

د و از طرف دیگر خود این پوشش در تعمیق عفت زن و مرد کمک کننده است.