عفت امری باطنی و از ملکات نفسانی انسانی است

و شخصی که دارای ملکه عفت باشد رفتارهای ناهنجار از او سر نمی زند