رکن قویم و اصیل «حجاب»، رکن، اساس و پایه‌ای است

که بانوان مسلمان در جهان به آن ممتاز هستند

و کرامت و شرافتی است که به آن افتخار می‌نمایند