کسی که عفیف و پاکدامن است،

لذت عفت خود را بیش از آنکه از چشم و گوش بچشد،

از دل خود خواهد چشید