انسان باید از نظر باطنی دارای یکسری اعتقادات باشد

 تا بتواند ارتباط باطن با ظاهرش را که با حجاب متجلی می‌شود،

برقرار کند.