حجاب باید از دوران کودکی و از درون خانواده انجام شود

تا شاهد اثرات آن در جامعه باشیم