زن ایرانی طیبه و طاهر است.

 

·         زن ایرانی راهبه نیست، اما از راهبه پاک تر است

و طیبه و طاهر است.

سرباز نیست، اما به قدر سرباز میدان جنگ شجاعت دارد

و با این که جهاد در میدان های رزم بر او واجب نیست،

اما به قدر یک جهادگر در راه خدا تلاش می کند

و در تمام صحنه ها حضور دارد.

7/11/63

مقام معظم رهبری 

/ 0 نظر / 7 بازدید